Meaning of 'wind'

 • வீசும் காற்று
 • சுவாசம்

Related Phrases

 • geostropic wind புவிச்சுழற்சி விசையால் மாறிய காற்று
 • ether wind ஈதர்க்காற்று
 • backing wind பின்னிடுங்காற்று
 • wind screen உந்து வண்டியின் முன்புறம் இருக்கும் கண்ணாடி
 • electric wind மின்காற்று
 • katabatic wind புவி ஈர்ப்புக்காற்று
 • eddy wind 1. சாடும் காற்று    2. சுழற்காற்று
 • anabatic wind மேலெழுகாற்று
 • wind-instrument காற்று இசைக் கருவி
 • wind-pipe மூச்சுக் குழல்

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of wind, wind Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, wind Tamil Meaning, wind English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in